ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

INFORMACJA

Zarząd RODŻerżeń
informuje:
że zgodnie z decyzją Walnego Zebranie Sprawodawczo-Wyborczego
z dn. 14kwietnai 2024 r opłaty w roku bieżącym wynoszą:

1. opłata za działkę – 1,90zł/m2 + 50,00 zł (opłata energetyczna) + 6,00 zł (składka)
Łącznie za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 626,00 zł.
Opłatę należy wnieść  do dn. 30 czerwca 2024 r
2. opłata za energię elektryczną 1,20 zł/1kWh.

Informacje uzupełniajace, dodatkowe w godzinach pracy Biura:

(ŚRODY, SOBOTY, NIEDZIELE GODZ. 10 - 13)

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ŻERŻEŃ”
04-871 Warszawa ul. Borowiecka
Tel. 872 – 46 - 64

UCHWAŁA Nr 176

CHWAŁA Nr 176/2022
Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia dalszych kierunków postępowania w związku z roszczeniami osób
trzecich do części gruntów zajmowanych przez ROD "Żerżeń" w Warszawie

Komisaryczny OZM PZD na zasadzie § 110 ust. 2 pkt 20 Statutu Polskiego Związku
Działkowców postanawia przyjąć następujące kierunki postępowania:


§1
1. Zaskarżyć postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa Praga sygn. akt IV Ca 2056/20 z dnia 17 grudnia 2021 r. oddalające apelacje od postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa Praga Południe w Warszawie sygn. akt VII Ns 262/18 z dnia 13 lutego 2020r. i tym samym oddalającego wniosek o zasiedzenie           przez Skarb Państwa nieruchomości - działki ewidencyjna ' nr 3/3 z obrębu 3-14-11 o pow. 5,8565 ha, objętej księgą wieczystą nr WA6M/00005906/5, na której aktualnie położona jest część ROD "Żerżeń" w Warszawie, ewentualnie wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi kasacyjnej.
2. Kontynuować działania w postępowaniu o wydanie nieruchomości z wniosku właścicieli ujawnianych w księdze wieczystej nieruchomości pOdnosząc zarzut,        że PZD nie jest w pełnym władaniu przedmiotowej nieruchomości z uwagi na znajdujące się tam działki ogrodowe działkowców.

§2
Kopię uchwały doręczyć Krajowemu Zarządowi PZD oraz Zarządowi ROD "Żerżeń" w Warszawie.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z domaganiem się właścicieli prywatnych, ujawnionych w księdze wieczystej, wydania działki nr 3/3 z obrębu 3-14-11 o pow. 5,8565 ha, objętej księgą wieczystą nr WA6MJ00005906/5 w sprawie, toczącej się aktualnie przed Sądem Okręgowym WarszawaPraga o sygn. akt III C 721/18, został przypozwany Skarb Państwa - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa zastępowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył interwencję uboczną.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał w dniu 22 października 2018 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie nieruchomości ze względu na toczące się postępowania o zasiedzenie z wniosku m.st. Warszawy. Jednak wniosek o zasiedzenie nie został uwzględniony przez Sądy obu instancji (sygn. akt viI Ns 262/18, IV Ca 2056/20).
Sąd I instancji uznał, że właściciele nieruchomości z uwagi na panujący ustrój państwa nie mogli dochodzić swoich praw aż do 1989 r., w związku z czym nie upłynął konieczny okres do stwierdzenia zasiedzenia. Wobec niekorzystanych rozstrzygnięć Sądów należy liczyć się z koniecznością likwidacji prawnej części ROD. Zgodnie z treścią księgi wieczystej nieruchomość stanowiła i stanowi własność prywatną.
Komisaryczny OZM PZD postanowił, że po otrzymaniu uzasadnienia prawomocnego postanowienia Sądu II Instancji należy wnieść środek zaskarżenia ewentualnie skierować sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o złożenie skargi kasacyjnej w sprawie.
Ponadto, Komisaryczny OZM PZD postanowił w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie nieruchomości kontynuować działania w postępowaniu
z wniosku właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości podnosząc zarzut, że PZD nie jest w pełnym władaniu przedmiotowej nieruchomości z uwagi na znajdujące się tam działki ogrodowe działkowców.  

Podpisy:

Prezes Komisarycznego OZM PZD
Viceprezes Komisarycznego OZM PZD

pdf

KOMUNIKATY

dlon

PRAWO

dlon

KONTAKT

dlon